Türkiye İdman Mecmuası

Mecmuanın ilk sayısı 1 Kasım 1922 tarihinde çıktı. '' Sporun terakkisine , gençliğin bedeni ve içtimai tekamülüne hadim, Türkiye ve memalik-i ecnebiyyede münteşir bilumum spordan bahis aylık mecmuadır'' izahıyla çıkan mecmuadır.

Türkiye İdman Mecmuası sahibi Tahir Yahya Bey, mesul müdürü ise Yusuf Ziya Bey'di. Net olmamakla birlikte 45 sayı yayımlanmıştır.

Türkiye İdman Mecmuası

Ülkemizde yayımlanan başlıca spor mecmualarının yanında spor mecmuası olmayıp ancak spora ve spor haberlerine geniş yer veren mecmua ve gazeteler oldukça fazladır.

Spor mecmualarına ve gazetelere örnek vermek gerekirse Servet-i Fünun, Tedrisat mecmuası , Donanma Mecmuası gibi mecmualar Osmanlı döneminin önemli kaynaklarındandır.

Özellikle Donanma Mecmuasının ''İdman Kısmı'' spor tarihimize ışık tutacak önemli bilgiler vermektedir.

Erken Cumhuriyet döneminde ise hemen hemen tüm gazetelerde az ya da çok spora ya da spor haberlerine yer verilirdi.

Donanma Mecmuasının İdman Kısmı