İlk Spor Kitaplarımız ve Eski Harfli Bibliyografya

Osmanlı Dönemi ve erken Cumhuriyet Dönemi eski Türkçe harflerle basılan bazı kitapların listelerini sizlere sunmaya çalıştık. Aşağıda Osmanlı dönemi ve erken Cumhuriyet dönemine ait bir çok kitabın ismi , basıldığı yer ve yıl, yazarı, kaç sayfadan ibaret olduğu gibi bilgileri sizlerle paylaştık. Ancak spor kitapları bu kitaplarla sınırlı değildir. Elbette karşımıza çıkmayan, hiçbir kütüphanede olmayan ya da listemize koymayı unuttuğumuz kitaplar vardır. Bunlardan bazıları:

1- Tezkire-i Rumat( Atıcılar Tezkiresi) , Abdullah Efendi, 1691, 113s.

2- Risale-i Jimnastik: İsmail Paşa, İstanbul 1263(hicri) 1847(miladi) Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne Matbaası, 54 s.

3- 20 Hareketle Terbiye-i Bedeniyye yahud Kendi Kendine Jimnastik: Muhammed Fetgeri Şueno, İstanbul Gabris Fikri, 67s.

4- Alman Jimnastikleri ve Yan [Jahn]: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Selânik Matbaası, 39+1 s.

5- Çocuk Jimnastikleri: İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) 32,

6- İsveç Usûlünde Jimnastik Terbiye-i Bedeniye: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Kütübhane-i Askerî, 103+1,

7- Jimnastik Talimine Mahsûs Mecmua-i Eşkâl: Ali Faik, İstanbul 1307(hicri) 1890(miladi) Mahmud Bey Matbaası, 40,

8- Jimnastik Talimnâmesi: (Çeviren: Mustafa Hami). İstanbul 1283(hicri) 1867(miladi) Mekteb-i Fünûn-u Harbiye Matbaası, 2+224+2,

9- Jimnastik Talimnâmesi Atlası: Mustafa Hami, İstanbul 1282(hicri) 1866(miladi) Harbiye Matbaası, 24,

10- Jimnastik yahud Riyazat-ı Bedeniye: Ali Faik [Üstünidman], İstanbul 1307(hicri) 1890(miladi) Mahmud Bey Matbaası, 250+3,

11- Jimnastik yahud Riyâziyet-i Bedeniye: İstanbul 1307(hicri) 1890(miladi) Mahmud Bey Matbaası, 40,

12- Jimnastik. Mekâtib-i Umûmîye Talebesine Mahsus: Ahmed Nazmi, Selânik 1325(rumi) 1909(miladi) Yeni Asır Matbaası, (1. Kitap), 41+1,

13- Jimnastik. Mekâtib-i Umûmîye Talebesine Mahsus. Nazarî ve Amelî Jimnastik: Ahmed Nazmi, İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 71,

14- Millî Jimnastik: Genç Kalemler Tahrir Heyeti, Selânik Rumeli Matbaası, 24+1,

15- Nazarî ve Amelî Jimnastik: Ahmed Nazmi, İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 71,

16- Risale-i Jimnastik: İsmail Paşa, İstanbul 1263(hicri) 1847(miladi) Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne Matbaası, 54,

17- Sıhhî ve Devâ-i Oda Jimnastiki: Muhammed Fahri, İstanbul 1926(miladi) 68,

18- Sıhhî ve Terbiyevî Jimnastik: M. Sami, İstanbul 1331(rumi) 1915(miladi) Araks Matbaası, 159,

19- Terbiye-i Bedeniye yahud Yirmi Hareketle Kendi Kendine Jimnastik: Şoenu Mehmed Fetgerey, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Gayret Kütübhanesi, 68,

20- Terbiye-i Bedeniye yahud Yirmi Hareketle Kendi Kendine Jimnastik: Şoenu Mehmed Fetgerey, İstanbul Zarafet Matbaası, Gardis Fikri, 68,

21- Terbiye-i Bedeniye. Alman Jimnastikleri: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Matbaa-i Âmire, 38,

22- Terbiye-i Bedeniye. Terbiyevi Jimnastikler ve Jimnastik Oyunları: Şoenu Mehmed Fetgerey, (Çeviren: M. Sami). İstanbul 1319(hicri) 1902(miladi) Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, (2. Kitap), 42,

23- Terbiyevî İsveç Jimnastikleri ve Mekteb Oyunları: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Matbaa-i Ebüzziya,

24- Terbiyevî Jimnastik Usûlü: Lefevbre, A., (Çeviren: Selim Sırrı [Tarcan]). İstanbul 1333(rumi) 1917(miladi) Matbaa-i Âmire, 11 + 199 + 4 + 2,

25- Bahçe ve Salonlarda Cimnastik Talimi yahud Bi't-tedric Cümle-i Adaliyyenin Neşv ü Nemasına Mahsûs Tecârib-i Bedeniye Eğlenceleriyle Her Yerde İcrası Kabil Bilâ-Echiza Talimât-ı Mâkuleden Bâhis Sıhhatnümâ : Nazım Şerafeddin, İstanbul 1302(hicri) 1885(miladi) A. K. Tozliyan İdare-i Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 68,

26- Cimnastik Talimnâmesi: (Çeviren: Mustafa Hami Paşa). İstanbul 1283(hicri) 1867(miladi) Mekteb-i Harbiye-i Cenab-ı Mülûkane Matbaası, 224+4,

27- Cimnastik Talimnâmesi: Mehmed Faik Paşa, İstanbul 1311(hicri) 1894(miladi) Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i Hazret-i Şâhâne Matbaası , 123,

28- Cimnastik Talimnâmesi: Mehmed Faik Paşa, İstanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i Hazret-i Şâhâne Matbaası , 90,

29- Cimnastik Talimnâmesi: Mehmed Faik Paşa, İstanbul 1322(hicri) 1905(miladi) Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i Hazret-i Şâhâne Matbaası , 90,

30- Cimnastik Talimnâmesi Atlası: İstanbul 1284(hicri) 1868(miladi) Mekteb-i Harbiye Matbaası, 24 lev.,

31- Kızlara ve Hanımlara Cimnastik: Avanzâde [Mehmed] Süleyman , İstanbul Araks Matbaası, Tefeyyüz Kitabhanesi, 47,

32- Kızlara ve Oğlanlara Cimnastik: Avanzâde [Mehmed] Süleyman , İstanbul Araks Matbaası, 47,

33- Atletizm: Burhaneddin [Felek], İstanbul 1925(miladi) Vatan Matbaası, Türkiye İdman Cemiyetleri Atletizm Heyet-i Müttehidesi Neşriyatı, 153+16,

34- Asosiyeşin Futbol: Süleyman Rıza, Trabzon 1338(rumi) 1922(miladi) Serasi Matbaası,

35- Asosiyeşin Futbol Oyununun Kavâid-i Umûmiyesi, Football Association 1912-13: Hasan Fuad, 112,

36- Beynelmilel Futbol Kavâid-i Muhtasarası ve Nazarî Futbol : 1927(miladi) Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Ankara Mıntıkası Futbol Heyeti Neşriyatı, 13,

37- Beynelmilel Futbol Kavâid-i Umûmiyesi ve Beynelmilel Futbol Nizamnâmesi: İstanbul 1927(miladi) Askerî Matbaa, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Futbol Heyet-i Müttehidesi Neşriyatı, 7+45 (çift Sahifa) +3+20+3+32+1,

38- Futbol Beynelmilel Fedarasyonu Nizamnâmesi: İstanbul 1340(rumi) 1924(miladi) Askerî Matbaa, 14,

39- Futbol Kavâid-i Umûmisi. Hakem Rehberi: (Çeviren: Hamdi Emin [Çap]). İstanbul 1340(rumi) 1924(miladi) Askerî Matbaa, 5+36[Çift Sayfa]+25,

40- Futbol Kavâid-i Umûmiyesi: İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, İstanbul Futbol Birliği Neşriyatı, 31,

41- Futbol. Kavaid-i Umûmiye: İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, İstanbul Futbol Birliği Neşriyatı, 31,

42- Futbol. Yalınız Başına ve Takımla Çalışma Usûlleri - Futbolun Tabiiyesi ve İdman: Ali Sami , İstanbul 1927(miladi) Askerî Matbaa, 224,

43- Orduda ve Mekteblerde Futbol: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul Karabet Matbaası, 32,

44- Basketbol Rehberi 1340 - 1341: Tubin, Çester M., (Çeviren: Ahmed Robenson). 97,

45- Resm-i Basketbol Nizamnâmesi: İstanbul 1337(hicri) 1921(miladi) Orhaniye Matbaası,

46- Hokey: İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Vatan Matbaası, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Hokey Heyet-i Müttehidesinin Neşriyatı, 42,

47- Hokey Oyunu : Servet Taib, İstanbul 1334(rumi) 1918(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, Neşr Eden : İdman Yurdu, 12,

48- 1926 Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Umûmi Kongresi Ordu Spor Teşkilâtını Alâkadar Eden Müzakereler ve Neticeler: Ankara 1927(miladi) Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Matbaası, T.C. Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi 3 Şube Neşriyatı, 40,

49- 1926 Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Umûmî Kongresi Ordu Spor Teşkilâtını Alâkadar Eden Müzakereler ve Neticeler: Ankara 1927(miladi) Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Matbaası, T.C. Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi 3 Şube Neşriyatı, 40,

50- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifak Teşkilât ve Hesabât-ı Umûmiye. Merkez-i Umûmî, Heyet-i Müttahidler, Mıntakalar ve İdman Cemiyetleri Hakkında Malûmât-i Mücmele: İstanbul 1926(miladi) Vatan Matbaası, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Merkez-i Umûmîsi, 62+36,

51- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 10 Eylül 1927'den Ağustos 1928 Nihayetine Kadar Merkez-i Umûmî Muamelât ve Hesabâtına Aid Rapordur: İstanbul 1928(miladi) Akşam Matbaası, 15,

52- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 1926 Senesi 28 Eylülünde Ankara'da Akd Olunan Üçüncü Umûmî Kongreye Arz Edilen Merkez-i Umûmî Raporiyle Ordu Spor Teşkilâtı, Bi'l-Umûm Heyet-i Müttehidler ve Mıntıka Raporlarını ve Kongre Zabıtnâmesini Muhtevidir: İstanbul 1927(miladi) Millî Matbaa, 163,

53- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 1926 Senesi 28 Eylülünde Ankara'da Akd Olunan Üçüncü Umûmî Kongreye Takdim Edilen Merkez-i Umûmî Raporudur: Ankara 1926(miladi) Yenigün Matbaası, 42,

54- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Denizcilik Heyet-i Müttehidesi Yüzme, Atlama, Tahlisiye, Vaterpolo Nizamat-ı Umûmiye ve Usûl-i Tatbiki: (Çeviren: Ali Sami [Yen]). İstanbul 1925(miladi) Vatan Matbaası, 180 + 1,

55- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Dördüncü Umûmî Kongre (Merkez-i Umûmî Raporu): Ankara 1927(miladi) Yenigün Matbaası, 99,

56- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Dördüncü Umûmî Kongre (Zabıtnâmeleri): İstanbul 1928(miladi) Akşam Matbaası, 256,

57- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Eylül 1927 Bidayetinde Ankara'da İcra Olunacak Türkiye Birinciliği Müsabakaları Talimâtı: İstanbul 1927(miladi) Akşam Matbaası, 22 + 4,

58- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Futbol Heyet-i Müttehidesi ve Beyne'l-milel Futbol Kavâid-i Umûmiyesi ve Beyne'l-milel Futbol Nizamnâmesi: İstanbul 1927(miladi) Askerî Matbaa, 7+90+267+32+1,

59- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı İstanbul Mıntıkası Senelik Atletizm Birincilik Müsabakaları: İstanbul 1926(miladi) Halk Matbaası, 47,

60- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Nizamnâme-i Esasî ve Dahilisi: İstanbul 1338(rumi) 1922(miladi) Matbaa-i Askeriye, 71,

61- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Teşkilât ve Hesabât-ı Umûmiye: İstanbul 1926(miladi) Vatan Matbaası, Tİ Ciltİ Merkez-i Umûmîsi, 62 + 36,

62- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Teşkilât ve Hesabât-ı Umûmiye: İstanbul 1926(miladi) Vatan Matbaası, Türkiye İdman Cemiyetleri İdare Merkez-i Umûmîsi, 62+36,

63- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Teşkilât ve Hesabât-ı Umûmiye Raporu: T. İ. C. İ. Merkez-i Umûmîsi, İstanbul 1928(miladi) Akşam Matbaası, 112 + 11,

64- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Teşkilât ve Nizamât-ı Umûmiye: İstanbul 1925(miladi) Vatan Matbaası, 97 + 2,

65- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Teşkilât ve Nizamât-ı Umûmiye: İstanbul 1928(miladi) Akşam Matbaası, 94 + 1,

66- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Teşkilât ve Nizamât-ı Umûmiye: İstanbul 1339(rumi) 1923(miladi) Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 5 + 92 + 1,

67- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Teşkilât ve Nizamât-ı Umûmiye: İstanbul 1339(rumi) 1923(miladi) Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 47+93+1,

68- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Üçüncü Umûmî Kongresi: İstanbul 1927(miladi) Millî Matbaa, 163,

69- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı. Üçüncü Umûmî Kongre 28 Eylül 1926'dan 2 Teşrin-i Evvel 1926'ya Kadar: İstanbul 1927(miladi) Millî Matbaa, 163,

70- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakının 18 Eylül 1341'de Ankara'da Akd Olunan İkinci Umûmî Kongresinde İcra Kılınan İntihabât-ı Umûmiye Neticesi: Ankara 1341(rumi) 1925(miladi) Yenigün Matbaası, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, 27,

71- Hokey: İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Vatan Matbaası, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Hokey Heyet-i Müttehidesinin Neşriyatı, 42,

72- Hokey Oyunu : Servet Taib, İstanbul 1334(rumi) 1918(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, Neşr Eden : İdman Yurdu, 12,

73- Amatör Güreş Federasyonu Nizamnâmesi: İstanbul 1340(rumi) 1924(miladi) 16,

74- Müdhiş Boğa Güreşi: (Çeviren: Bedia Servet). İstanbul 1924(miladi) İkbâl Matbaası, 31+1,

75- Müdhiş Boğa Güreşi: (Çeviren: Bedia Servet). İstanbul 1343(rumi) 1927(miladi) Şems Matbaası, 31+1,

76- Kurs, Cirid, Siklet Atma, Taş Atma, Zincir Saplı Gülle Atma: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 65-80,

77- Binicilik Rehberi: Ahmed Nuri - Şerefeddin, İstanbul 1926(miladi) Necm-i İstikbâl Matbaası, 46,

78- Binicilik Talimâtnâmesi: İstanbul 1305(hicri) 1888(miladi) 275,

79- Binicilik Yardımları: Mehmed Sadık, İstanbul 1316(hicri) 1898(miladi) A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 40,

80- Beygir Terbiyesi ve Binicilik Usûl ve Kavâidi : Filis, James , (Çeviren: Mehmed Sadık). İstanbul 1320(hicri) 1903(miladi) A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, (2. Kitap - Kısım 3-4), 15 (243-336),

81- 1926 Ordu Spor Birincilik Müsabakaları Hakkında Talimât: Ankara 1926(miladi) Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Matbaası, Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi 3 Şube Neşriyatı, 12,

82- 1926 Ordu Spor Birincilik Müsabakaları Neticeleri: Ankara 1927(miladi) Erkân-ı Harbiye Mektebi Matbaası, Türkiye Cumhuriyeti Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti Talim ve Terbiye Dairesi 3 Şube, 15,

83- 1926 Senesi Ordu Spor Müsabakalarına Aid Albüm : İstanbul 1928(miladi) Askerî Matbaa, Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Talim ve Terbiye Dairesi, 17,

84- 1927 Ordu Spor Birincilik Müsabakaları Hakkında Talimât: Ankara 1927(miladi) Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Matbaası, T.C. Erkân-ı Harbiye Umûmiye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi 3 Şube Neşriyatı, 16,

85- 1927 Ordu Spor Birincilik Müsabakaları ve Neticeleri: Ankara 1928(miladi) Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Matbaası, Türkiye Cumhuriyeti Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyaseti 9 Şube, 17,

86- 1927 Senesi Ordu Spor Müsabakalarına Aid Albüm: İstanbul 1928(miladi) Askerî Matbaa, Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Talim ve Terbiye Dairesi, 72,

87- Askerî Spor Teşkilâtı: Ankara 1927(miladi) Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Matbaası, 8,

88- Can Kaya Spor Yurdu Nizamnâme-i Esasî ve Dahilisi: Ankara 1926(miladi) Yeni Matbaa, 13,

89- Fenerbahçe Spor Kulübünün Esas ve Dahili Nizamnâmesi: İstanbul Güzel İş Matbaası, 19,

90- Halat Çekme. Spor İdmanları: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 113-128,

91- Kadıköy İttihat Ünyon Kulübü'nde Osmanlı İttihad Mektebleri Menfaatine İcra Edilecek Çiçek Eğlenceleri ve Spor Müsabakaları Programı: İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Hilâl Matbaası, 8,

92- Orduda Spor Teşkilâtı Kararnâmesi: Osman Rahmi, İstanbul 1314(hicri) 1897(miladi) Kasbar Matbaası, 77,

93- Prag Spor Pedagojisi Kongresi ve Seyahat İntibaları: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Matbaa-i Âmire, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatı, 57,

94- Spor: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, Tefeyyüz Kitabhanesi, 135,

95- Spor Âlemi: Çelebizâde Said Tevfik, İstanbul 1927(miladi) Halk Matbaası, 318,

96- Spor İdmanları: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul (1.-6. Cilt), 96,

97- Spor Nedir? İdman Nedir?: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 15,

98- Spor Ruhu: Matyvs, B. - A. Savtvn-M. Cevdet, (Çeviren: Esma Zafer). İstanbul 1928(miladi) Selâmet Matbaası, 150,

99- Spor Ruhu: Ahmed Cevad [Emre] - M. Cevdet, İstanbul 1928(miladi) Selâmet Matbaası, 11+150+2,

100- Sporcu Neler Bilmeli?: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 1926(miladi) Marifet Matbaası, 206,

101- Yüzme Mümareseleri. Spor İdmanları: Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 115-142,

102- Denizde ve Nehirde Yüzmek Fenni: (Çeviren: Seyfeddin). İstanbul 1319(hicri) 1903(miladi) Sarıyan Matbaası, 204+2,

103- Denizde ve Nehirde Yüzmek Risalesi: Ahmed Bedreddin, İstanbul 1323(hicri) 1907(miladi) Matbaa-ı Sarıyan, 22,

104- Yüzme Muallimi: M. Said, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 132+3,

105- Yüzme, Atlama, Tahlisiye, Waterpolo Nizamat-i Umûmiyye ve Usûl-i Tatbik: (Yayına Hazırlayan: Ali Sami Yar). İstanbul 1925(miladi) Vatan Matbaası, Türkiye İdman Cemiyetileri İttifakı Denizcilik Heyeti Müttehidesi, 180+1,

106- Yüzmek Risalesi: Ahmed Bedreddin, İstanbul 1323(hicri) 1905(miladi) Sarıyan Matbaası, 22,

107- Alsion Bisiklet ve Motorsikletleri 1926 Modelleri: İstanbul 1926(miladi) Hilâl Matbaası, 16,

108- Bisiklet Meraklılarına Yadigâr: (Çeviren: A. İ.). İstanbul 1320(hicri) 1904(miladi) A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 107,

109- Bisikletli Zebani: Sabah Gazetesi Heyet-i Tahririyesi, İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Sancakcıyan Matbaası, 44,

110- Cinayet Kolleksiyonu. Bisikletli Zebâni: İstanbul Sancakcıyan Matbaası, (5. Hikâye), 44,

111- Ta'biye-i Esasiye. Zırhlı Muharebe Vasıtaları, Kimyevi Muharebe Vasıtaları, Otomobiller, Motosikletler, Bisikletler: İsmail [Berkok], İstanbul 1927-1928(miladi) Harbiye Mektebi Matbaası, (6. Kitap), 8+147,

112- Ağustos 340 Nihayetinde Ankara'da İcra Olunacak İlk Türkiye Birinciliği Müsabakaları Talimâtı. Umûmî Program. Türk İdmancılarının Ankara'da Akd Edecekleri Umûmî Kongre Talimâtı: İstanbul 1340(rumi) 1924(miladi) Hüsn-i Tabiat Matbaası, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, 19+4,

113- Altınordu İdman Yurdu, Yasası, Altın Yasa: 9,

114- Demiryolu İdman Yurdu Esas Nizamnâmesi : İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Vatan Matbaası, 16,

115- Diyarbekir Dicle İdman Yurdu Nizamnâme-i Umûmisi: 6,

116- Eyüb İdman Yuvasının Nizamnâmesi: İstanbul Marifet Matbaası, 16,

117- Eyyüb İdman Yuvasının Nizamnâmesi: İstanbul 1335(rumi) 1919(miladi) Marifet Matbaası , 16,

118- Her Sınıfa Mahsûs İdman Talimnâmesi: İstanbul 1926(miladi) Askerî Matbaa, T.C.Erkân-ı Harbiyey-i Umûmiye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi 1 Şube, 4+111,

119- İdman: Pelissier, (Çeviren: Ali Nazima). İstanbul 1304(hicri) 1887(miladi) A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, (1. Kısım), 68,

120- İdman: Pelissier, (Çeviren: Ali Nazima). İstanbul 1304(hicri) 1887(miladi) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, (2. Kısım), 100,

121- İdman: Pelissier, (Çeviren: Ali Nazima). İstanbul 1304(hicri) 1887(miladi) A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, (3. Kısım), 127+1,

122- İdman Muhtırası: Cevdet, İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) 64,

112- Ağustos 340 Nihayetinde Ankara'da İcra Olunacak İlk Türkiye Birinciliği Müsabakaları Talimâtı. Umûmî Program. Türk İdmancılarının Ankara'da Akd Edecekleri Umûmî Kongre Talimâtı: İstanbul 1340(rumi) 1924(miladi) Hüsn-i Tabiat Matbaası, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, 19+4,

113- Altınordu İdman Yurdu, Yasası, Altın Yasa: 9,

114- Demiryolu İdman Yurdu Esas Nizamnâmesi : İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Vatan Matbaası, 16,

115- Diyarbekir Dicle İdman Yurdu Nizamnâme-i Umûmisi: 6,

116- Eyüb İdman Yuvasının Nizamnâmesi: İstanbul Marifet Matbaası, 16,

117- Eyyüb İdman Yuvasının Nizamnâmesi: İstanbul 1335(rumi) 1919(miladi) Marifet Matbaası , 16,

118- Her Sınıfa Mahsûs İdman Talimnâmesi: İstanbul 1926(miladi) Askerî Matbaa, T.C.Erkân-ı Harbiyey-i Umûmiye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi 1 Şube, 4+111,

119- İdman: Pelissier, (Çeviren: Ali Nazima). İstanbul 1304(hicri) 1887(miladi) A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, (1. Kısım), 68,

120- İdman: Pelissier, (Çeviren: Ali Nazima). İstanbul 1304(hicri) 1887(miladi) Şirket-i Mürettibiye Matbaası, (2. Kısım), 100,

121- İdman: Pelissier, (Çeviren: Ali Nazima). İstanbul 1304(hicri) 1887(miladi) A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, (3. Kısım), 127+1,

122- İdman Muhtırası: Cevdet, İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) 64,